Chiến Lược Marketing

Chiến lược marketing giúp cho doanh nghiệp thấy rõ các bước thực hiện marketing để đạt mục tiêu đề ra với một ngân sách phù hợp trong thời gian nhất định. Một chiến lược marketing thành công có thể giúp cho doanh nghiệp:

·        Hiểu rõ những tác động và kết quả của các quyết định marketing trong thời gian qua

·        Hiểu rõ thị trường cạnh tranh hiện nay của doanh nghiệp

·        Xác định rõ mục tiêu và các giải pháp marketing phù hợp trong thời gian tới

·        Xác định rõ ngân sách marketing trong thời gian tới

SIC có thể tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Chiến lược marketing bao gồm  những nội dung chính sau:

·        Xác định mục tiêu chiến lược marketing

·        Phân tích môi trường kinh doanh

·        Phân tích vị trí, vai trò của doanh nghiệp

·        Nghiên cứu người tiêu dùng

·        Định vị thương hiệu

·        Xây dựng chiến lược, chiến thuật marketing

·        Xây dựng các giải pháp thực hiện chiến lược

·        Tổ chức và đánh giá thực hiện chiến lược

SIC sử dụng các phương pháp/công cụ phân tích phổ biến trên thế giới trong phân tích chiến lược như: PEST analysis, Porter’s Five Forces, SWOT analysis, BCG matrix, Porter’s Value Chain…Việc tư vấn chiến lược sẽ do các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tế đảm trách.

CHIẾN LƯỢC MARKETING – CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

Comments