Kỹ năng để tiến vào thế kỷ 21

Kết luận được đưa ra là có 13 kỹ năng cơ bản cần thiết để thành công trong công việc của người lao động trong thế kỷ XXI.

1. Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative Thinking)

2. Kỹ năng đặt mục tiêu/ tạo động lực làm việc (Goal setting/ motivation skills)

3. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và thiết lập mối quan hệ (Communication)

4. Kỹ năng lãnh đạo (Leadership)

5. Kỹ năng học và tự học (Learning Ability)

6. Kỹ năng lắng nghe (Listening)

7. Kỹ năng đàm phán, thương lượng (Negotiation)

8. Kỹ năng thuyết trình và diễn giải ý tưởng (Presentation)

9. Kỹ năng tổ chức công việc hiệu quả (Organizational Effectiveness)

10. Kỹ năng phát triển cá nhân trong công việc (Personal Development)

11. Kỹ năng giải quyết vấn đề, tìm giải pháp (Problem Solving)

12. Kỹ năng quản lý bản thân và tinh thần tự tôn (Self esteem)

13. Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork)

Comments