Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng


11 - 03 - 2011    //     Graphic Design
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng

Thiết kế Áp phích - Poster là sự kết hợp của ý tưởng, minh họa, photography, typographic.... Vì thể để ra đời một poster ấn tượng luôn luôn có sự đóng góp của nhiều bộ phận. Hãy xem họ đã thể hiện ý tưởng quảng cáo ra sao.


Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng<
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng<
Những ý tưởng quảng cáo ấn tượng


Nguồn: Y2Graphic
Comments