Cách viết Proposal

Thông thường, viết 1 proposal - chương trình gồm có 3 phần:


I. Phần I : OVERVIEW

Phần này các bạn triển khai những ý sau:

Cách viết Proposal1. Mục đích của chương trình (cái này thường thì client cung cấp luôn, vì nó nằm trong plan marketing của họ)

2. Consumer insight (các bạn phải research 1 số những thông tin và insight của target consumer để biết họ nghĩ gì và muốn gì) 
- Từ đó các bạn mới đưa ra được những hình thức để tiếp cận và "đánh" họ. Phần này rất quan trọng, nó giúp bạn có được những bước đi chính xác và thuyết phục hơn để viết proposal chào khách hàng)

3. Target consumers (là những nhóm khách hàng mà bạn định "đánh") 
- Bạn phải phân tích được họ thích gì, thường tập trung ở đâu để chọn lựa ra được địa điểm thực hiện và tiếp cận họ.

4. Timing & Location: 
- Thời gian thực hiện chương trình và những địa điểm thực hiện.

II. Phần II: EXECUTION

Phần này ghi thông tin chi tiết trên proposal và những ý tưởng của bạn sẽ được triển khai trong phần này

1. Concept: 
- Bạn phải đưa ra 1 concept dựa trên consumers insight cho chính xác và phù hợp với nhãn hàng. Cái này rất quan trọng, hầu như nó lá xương sống của 1 proposal, vì phải phải thực hiện tất cả những hoạt động của mình dựa trên nó.

2. Concept development: 
- Phần này các bạn phân tích concept của mình. Dựa trên concept này các bạn sẽ cho ra những hoạt động liên quan đến concept và xoay xung quanh concept.

3. Mechanic: 
- Phần này là cách thức thực hiện chương trình. Các bạn đưa ra những hình thức thực hiện của chương trình 1 cách sơ lược để khi khách hàng nhìn vào đó sẽ nhìn được 1 cái khung của chương trình.

4. Detail Mechanic: 
Phần này các bạn ghi rõ chi tiết của chương trình gồm những gì:
- Cách thực thực hiện như thế nào
- Có những trò chơi gì, triển khai trò chơi như thế nào.
- Những hoạt động tương tác với nhãn hàng
- Cách thức thực hiện công việc của nhân sự trong chương trình (Promoters, MC, Sup,...)

III. Phần III: PLAN

1. Master plan
- Phần này các bạn add master plan vào, là những thông tin cơ bản cùa plan: số lượng tờ rơi, quà, địa điểm, ngày làm việc, nhân sự,...
- Tất cả phải rõ ràng và thuyết phục

2. Human Power
- Phần này các bạn ghi sơ đồ nhân sự trong chương trình và nhiệm vụ của từng người chi tiết trong chương trình.

3. Timeline: 
- Các bạn ghi rõ những hạng mục từ khi viết và gửi proposal cho tới khi làm báo cáo sau khi kết thúc chương trình.
- Phần này tuy nhỏ nhưng cũng không kém phần quan trọng vì nó xác định thời gian chạy chương trình. Nếu bạn tính không kỹ thì có thể ảnh hưởng tới tiến trình thực hiện chương trình 
Comments