Giới thiệu về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định (IPC Binh Dinh) trước đây là Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Đối ngoại tỉnh Bình Định (gọi tắt là Citper hoặc Citper Binh Dinh) được thành lập đầu năm 2002 trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Citper Binh Dinh hoạt động trong cả hai lĩnh vực xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại, đồng thời cũng làm nhiệm vụ của cơ quan ngoại vụ địa phương cấp tỉnh. Đến cuối năm 2004, Citper Binh Dinh được tổ chức lại thành Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là xúc tiến đầu tư.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định có chức năng quảng bá, xúc tiến đầu tư và tư vấn, cung ứng dịch vụ liên quan đến đầu tư vào tỉnh Bình Định.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định là đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ hình thành và triển khai dự án đầu tư, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục đầu tư, trừ các dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định là đầu mối theo dõi, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước; là đầu mối theo dõi các dự án ODA trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Bình Định tư vấn, đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh Bình Định.

Nhiệm vụ chủ yếu của Trung tâm như sau:

1- Xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án xúc tiến đầu tư và tổ chức thực hiện sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt;

2- Làm đầu mối hướng dẫn thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; tiếp nhận hồ sơ đầu tư, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ giải quyết các thủ tục hình thành và triển khai dự án đầu tư; hướng dẫn thủ tục và tiếp nhận hồ sơ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

3- Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và theo phân công của Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng danh mục các dự án đầu tư và chuẩn bị đầy đủ các thông tin có liên quan đến từng dự án để kêu gọi và xúc tiến đầu tư;

4- Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư như: hội thảo, diễn đàn, triển lãm giới thiệu cơ hội đầu tư trong và ngoài nước; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kết hợp với xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và đối ngoại; tổ chức thu thập, khai thác, xử lý và cung cấp các thông tin kinh tế - xã hội và pháp luật phục vụ công tác xúc tiến đầu tư;

5- Hướng dẫn, tư vấn cho các cá nhân, tổ chức kinh tế Việt Nam, các đối tác nước ngoài lựa chọn đối tác đầu tư, hợp tác, tiến hành đàm phán, tiếp nhận các dự án theo quy định của pháp luật;

6- Tham gia và tư vấn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về các cơ chế, chính sách và giải pháp khuyến khích, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh của tỉnh;

7- Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức xúc tiến đầu tư, kinh tế đối ngoại cho các đối tượng có nhu cầu sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt.

8- Thực hiện tư vấn và cung cấp các dịch vụ có liên quan đến đầu tư vào tỉnh;

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

Địa chỉ chi tiết của Trung tâm như sau:

Địa chỉ: 35 Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Tel: 056 3818888, 3818889, 3818886, 3824015  Fax: 056 3818887

Email: ipcbinhdinh@vnn.vn   Website: www.binhdinhinvest.gov.vn

Giám đốc: Bà Huỳnh Thị Thanh Thuỷ, ĐTDĐ: 0914099200

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Bay, ĐTDĐ: 0913475933

Thủ tục đầu tư: Tel: 056 3818889 - Ông Trần Bửu Ấn, ĐTDĐ: 0982225799

Hành chính - Văn thư: Tel: 056 3818888

IPC Binh Dinh - Đầu mối tiếp xúc cho các nhà đầu tư vào Bình Định

Vui lòng vào trang web của Trung tâm tại địa chỉ www.binhdinhinvest.gov.vn (Trang tin Xúc tiến đầu tư và Hợp tác tỉnh Bình Định)


Comments