Kế hoạch Xúc tiến đầu tư 2012

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

1.1 Tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát của Chính phủ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2011 gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2012 là: “Ưu tiên kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình thiết yếu; triển khai các chương trình, đề án, công trình trọng điểm phục vụ phát triển kinh doanh và xây dựng nông thôn mới

1.2 Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính để thu hút đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và kết cấu hạ tầng; Khuyến khích và thực hiện các cơ chế, chính sách của nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn; đầu tư phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để cung cấp đầu vào cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Quản lý tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch các khu đô thị, khu dân cư, tăng cường thu hút đầu tư phát triển các khu đô thị theo quy hoạch được duyệt;

1.3 Tập trung thu hút đầu tư các dự án hạ tầng khu công nghiệp theo hướng lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính và kinh nghiệm đầu tư khu công nghiệp để triển khai các dự án KCN đã được quy hoạch, tạo quỹ đất sạch thường xuyên từ 30-50 ha để thu hút các dự án đầu tư chiến lược có hàm lượng công nghệ cao, có tác động lan tỏa thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển; Ưu tiên thu hút vốn đầu tư các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực chế biến khoáng sản, lĩnh vực du lịch cao cấp.

1.4 Tập trung kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong đó ưu tiên các dự án có công nghệ cao, du lịch, dịch vụ cao cấp;

1.5 Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, gắn kết với các hoạt động xúc tiến đầu tư của các Bộ, Ngành và các địa phương, các thành phần kinh tế trên địa bàn.

2. Yêu cầu

2.1 Hoạt động xúc tiến đầu tư phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước; phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của Trung ương;

2.2 Từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, chuyển mạnh sang hình thức vận động thu hút đầu tư theo dự án và đối tác trọng điểm;

2.3 Thu hút đầu tư có định hướng và chọn lọc vào các lĩnh vực quan trọng như: dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ; phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị; phát triển nguồn nhân lực; các ngành có giá trị tăng cao và có tỷ trọng xuất khẩu lớn; các dự án tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, bảo đảm môi trường và an ninh quốc gia….

2.4 Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác xúc tiến đầu tư trong những năm và giai đoạn trước.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỤ THỂ NĂM 2012

1. Xây dựng tài liệu, ấn phẩm xúc tiến đầu tư

1.1 Phối hợp các Sở, Ban, Ngành liên quan và các đơn vị có liên quan để biên soạn các tài liệu ấn phẩm quảng bá đầu tư có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của các nhà đầu tư;

1.2 Hoàn thiện bộ tài liệu xúc tiến chung cho hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh: Tập các bản đồ quy hoạch; Sách giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư; Các tờ gấp, kẹp file; Đĩa VCD, DVD...; Phần mềm quản lý dự án đầu tư; Phần mềm quản lý các nhà đầu tư, doanh nghiệp; Các chuyên trang đầu tư, báo chí, truyền thông đại chúng…

1.3 ; Thường xuyên rà soát, cập nhật bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và xây dựng tóm tắt các dự án kêu gọi đầu tư…đồng thời đăng tải trên trang Website của Sở Kế hoạch và Đầu tư và cổng thông tin điện tử của tỉnh;

2. Tuyên truyền, quảng bá

2.1 Phối hợp với các cơ quan tuyên truyền (báo chí, đài truyền hình) ở địa phương và trung ương để quảng bá, tuyên truyền hình ảnh của tỉnh; chủ động giới thiệu tiềm năng, cơ hội, chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn Thái Nguyên.

2.2 Phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Thái Nguyên xây dựng chuyên mục về hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh mỗi tháng 1 kỳ;

2.3 Tham gia và gửi các tài liệu, ấn phẩm của tỉnh tới các hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư các hội chợ thương mại trong và ngoài nước.

2.4 Thông qua cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài và các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam để tuyên truyền quảng bá và kêu gọi đầu tư vào tỉnh…

3. Tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước

3.1 Phối hợp tổ chức xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên tại Lễ công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào Tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình;

3.2 Tham gia các Hội chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước;

3.3 Hỗ trợ chương trình xúc tiến đầu tư tại các huyện, thành phố trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế và thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên; các dự án công nghệ cao…

3.4 Tham gia các hoạt động nằm trong Chương trình xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Các hoạt động xúc tiến đầu tư khác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Bộ, ngành TW liên quan khác.

3.5 Duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo tỉnh, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh với các nhà đầu tư để xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, đảm bảo các dự án hoạt động có hiệu quả nhằm củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư của tỉnh.

4. Nâng cao năng lực hoạt động xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ nhà đầu tư

4.1 Biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay hướng dẫn thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp

4.2 Phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức các khoá tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư và quản lý dự án đầu tư cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư và một số doanh nghiệp trên địa bàn;

4.3 Tổ chức cho các cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư đi tham quan học tập kinh nghiệm tốt của các tỉnh về xúc tiến đầu tư;

4.4 Tiếp tục nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư;

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nguồn Kinh phí thực hiện: Nguồn Ngân sách nhà nước.

2. Phân công thực hiện

2.1 Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và các địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch xúc tiến đầu tư này;

- Làm đầu mối thực hiện công tác xây dựng quan hệ, tuyên truyền, quảng bá, vận động xúc tiến đầu tư và hỗ trợ các nhà đầu tư;

- Chỉ đạo Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tổ chức thực hiện cụ thể các hoạt động xúc tiến đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được tỉnh giao;

- Tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan khi gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành liên quan có trách nhiệm báo cáo thường xuyên với lãnh đạo UBND tỉnh trong việc triển khai các hoạt động của Kế hoạch.

2.2 Sở Tài chính: Chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn kinh phí triển khai các hoạt động của Kế hoạch này.

2.3 Sở Ngoại vụ: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc dịch thuật các tài liệu xúc tiến đầu tư liên quan.

2.4 Các Sở, Ngành của tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các địa phương có liên quan: Có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai các hoạt động của Kế hoạch trong phạm vi liên quan.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết./.

Nơi nhận: - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, TX;

- Lãnh đạo VP;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, TH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Dương Ngọc Long

 

(Đã ký)

 

PHỤ LỤC

 

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG, CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2012

(Kèm theo Kế hoạch số: 05 /KH-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

 

TT

Nội dung, chương trình

Thời gian thực hiện

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp, hỗ trợ

I

Hội thảo Xúc tiến đầu tư, hội chợ, triển lãm trong nước

 

 

 

1

Cùng phối hợp tổ chức xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên tại Lễ công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vào Tổ hợp khu đô thị, công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ Yên Bình

Quý I/2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công ty CP đầu tư phát triển Yên Bình; Các Sở, Ban, Ngành và địa phương có liên quan

2

Hỗ trợ Chương trình xúc tiến đầu tư tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh

Quý II, III/2012

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Đầu tư nước ngoài; VCCI; các địa phương có liên quan;

II

Tập huấn, đào tạo,

 

 

 

1

Tham gia các khoá tập huấn về xúc tiến đầu tư trong tỉnh, các địa phương

Quý III, IV/2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ KH&ĐT; các đơn vị có liên quan

III

Xây dựng danh mục thông tin Dự án, tài liệu XTĐT, sổ tay hướng dẫn thủ tục đầu tư

 

 

 

1

Cập nhật thông tin và xây dựng, biên soạn các tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Quý I, IV/2012;

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ KH&ĐT; các đơn vị có liên quan

2

Biên soạn và phát hành cuốn Sổ tay hướng dẫn thủ tục đầu tư cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp

Quý I/2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan

3

Phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên xây dựng chuyên mục về hoạt động XTĐT của tỉnh mỗi tháng 1 kỳ (15 triệu đồng/kỳ)

Năm 2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đài phát thanh truyền hình

IV

Kinh phí thực hiện các nội dung, chương trình theo Đề án cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh TN giai đoạn 2011 -2015 số 138/ĐA-UBND ngày 28/2/2011 của UBND tỉnh

 

 

 

1

Xây dựng phần mềm Quản lý dự án đầu tư và nâng cấp trang wedsite của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quý I,II/2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ KH&ĐT

2

Tham gia các Hội chợ, triển lãm trong nước và ngoài nước (Chi tiết các nội dung theo chương trình Hội chợ, triển lãm cụ thể)

Thường xuyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ KH&ĐT, VCCI...

3

Phối hợp các Sở, ngành, chính quyền địa phương giải quyết các khó khăn vướng mắc kịp thời cho nhà đầu tư

Thường xuyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan

4

Khảo sát công tác hậu kiểm, khảo sát 10% số doanh nghiệp để đánh giá chung, đề xuất giải pháp tổng hợp nhằm đạt được hiệu quả đầu tư tốt hơn

Thường xuyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan

5

Tổ chức lớp tập huấn phổ biến rộng rãi cho các doanh nghiệp về các quy định, quy trình, thủ tục một cách dễ hiểu, dễ nhớ để tăng hiệu quả hoạt động một cửa, một cửa liên thông...

Quý II/2012

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan

 

TỔNG CỘNG

 

 

 

Ghi chú: Kinh phí xúc tiến đầu tư năm 2012 nêu trên để triển khai thực hiện các nội dung, chương trình đã được UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành tại Văn bản số 238/ĐA-UBND ngày 28/2/2011 về ban hành Đề án cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015 và Văn bản số 1556/UBND-TH ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh về việc bổ sung nhiệm vụ thực hiện công tác xúc tiến đầu tư năm 2012.

Comments